REVIV
Запазете час

  С достъпа си до този сайт и информацията в него Вие се съгласявате, че сте се запознали с приложените по–долу ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ:
  Този уебсайт е собственост на „МЦ Ревивми ООД“, вписано в Търговския регистър с ЕИК 205663752, МОЛ: д-р Бисер Пукалски, адрес по регистрация България, София, ул. Три уши № 6

  Осъществявайки достъп до сайта на МЦ Ревивми ООД, наричано по – долу „уебсайт“ или „сайт”, Вие приемате, че сте запознат с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, и се задължавате да ги спазвате. За да използвате възможностите на сайта, Вие се задължавате да декларирате данни, които отговарят на обективната истина. Ако не сте съгласни и не приемате тези ОБЩИ УСЛОВИЯ, моля не използвайте уебсайта.

  Предоставената информация не е консултация, а е с информационна цел. Настъпилите вреди вследствие на предприети каквито и да било правни или фактически действия в резултат от посещението и ползването на информацията, разположена на този уебсайт, са изцяло за сметка на извършилите тези действия. Въпреки че са взети мерки, за осигуряване на обективна и ясна информация, част от данните, публикувани на сайта, са базирани на външни източници.

  Информацията на този сайт не следва да се приема като точна, актуална или изчерпателна, дори към момента на публикуването си да е била такава. МЦ Ревивми ООД не носи отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи, настъпили в следствие на решение, взето единствено на базата на информацията, съществуваща на този сайт, без допълнителна консултация с квалифицирано медицинско лице.

  МЦ Ревивми ООД се стреми съдържанието на предоставената информация, да е винаги съобразено с изискванията на законодателство, което действа на територията на Република България. В случай че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да ни уведомите.

  МЦ Ревивми ООД си запазва правото да извършва промени в настоящите условия по всяко време. Промените са валидни от датата на публикуването им в уебсайта.

  За всички неуредени с настоящите общи условия въпроси се прилага действащото законодателство на Република България.

  При противоречие между условията за ползване или част от тях с разпоредби на действащ нормативен акт, се прилагат последните, без това да засяга валидността и приложимостта на незасегнатите от противоречието части.

  Декларирайки съгласието си с Общите условия, чрез сайтът на revivme.com, Вие имате възможност да запишете час за интравенозните терапии и енергизиращите шотове на REVIV.
  Можете да запазите своя час като последвате линка: https://revivme.com/book-now/

  Може да събираме и обработваме следната информация: имена, единен граждански номер, адрес, дата на раждане, телефонен номер за контакт, електронен адрес и др.

  Защо събираме личните Ви данни?

  Вашите лични данни се обработват със следните цели:

  По отношение на услугите в сайта: записване на час за терапия, промоционални кампании или друга кореспонденция.
  Администраторът няма право да използва личните данни на Потребителите за цели, които са различни от посочените цели.

  Сигурност
  МЦ Ревивми ООД носи отговорност за защита на личните Ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба или промяна. Налични са процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. В системата на обработка на лични данни, са предприети допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа.

  В определени случаи, е възможно да се наложи МЦ Ревивми ООД да предостави личните Ви данни на трети страни, които ще имат отговорността да ги обработват, съобразно инструкциите и под отговорността на МЦ Ревивми ООД или съгласно закон.

  Уебсайтът може да съдържа връзки към сайтове, които са собственост или се управляват от трети страни. Тези връзки са предоставени само за Ваше удобство. МЦ Ревивми ООД няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на тези сайтове.

  МЦ Ревивми ООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този уебсайт.

  Потребителят сам носи отговорност за възприятията, пълнотата и интерпретацията на информацията, намираща се в уебсайта. Изтеглянето, инсталирането и ползването на софтуер /в това число plugin/ за ползването на сайта е изцяло по преценка и за сметка на потребителя.

  Защита на авторското право върху материалите, публикувани на сайта.

  При желание от Ваша страна да използвате определена информация или цялото съдържание на този сайт, моля да се свържете с МЦ Ревивми ООД на e-mail: sofia@revivme.bg.

  Забранено е използването на Уебсайта за изпращане или предаване на каквито и да е материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за престъпление и/или нарушение, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.


  Всички продукти представени на сайта са хранителни добавки и не предотвратяват заболявания. Представените продукти не могат да се използват като заместител на балансираната диета и здравословния начин на живот. Материалите на сайта са създадени с информативна цел и не представляват медицински съвети или медицински консултации. Винаги се консултирайте с лекар, преди започването на която и да било от процедурите. Всички терапии са специално разработени от REVIV. Графичните знаци и визиите са създадени с маркетинг цели и не показват реалния вид на продуктите.

  Powered by Webstation™